شما اینجا هستید
خانه > برندسازی > جهت گیری کارآفرینانه

جهت گیری کارآفرینانه

در حال حاضر و با شکل گیری بازار های متنوع، توجه به دورنمای تشدید رقابت، نیاز کارآفرین بودن شرکت ها را تقویت می کند.

جهت گیری کارآفرینانه، یکی از مستحکمترین و  شناخته شده ترین سازه ها در تحقیقات کارآفرینی و مدیریتی بوده و شامل سبک های تصمیمگیری، فرایندها و روش هایی است که فعالیت های کارآفرینانه یک شرکت را شکل میدهد.

گرایش به کارآفرینی یک نگرش استراتژیک است که بر نوآوری، ابتکار عمل و ریسک پذیری تأکید دارد. نیاز شرکت ها به عمل کارآفرینانه نشئت گرفته ازین عامل است که آنها دریک محیط پویا و پیچیده عمل می کنند که دارای ویژگی سریع، اساسی و ناپیوسته است که؛نشان دهنده تمایل کارکنان به عمل کارآفرینانه است.

جهت گیری کارآفرینانه درمورد روشهای راهبردی و سبک های  اتخاذ شده  شرکت ها درفعالیت های کسب و کارو درکل درگیری شرکت درفعالیت های کارآفرینانه است.

از سوی دیگر؛ جهت گیری کارآفرینانه مزیت راهبردی است که در بررسی فرصت های شرکت محقق شده است و این امور را به منظور امکان استفاده از این فرصت ها سازمان دهی می کند. و می توان گفت؛ عوامل جهت گیری کارآفرینانه اغلب با هم فعالیت میکنند تا عملکرد کارآفرینانه یک سازمان را بهبود دهند. جهت گیری کارآفرینانه، فرآیندها و فعالیتهای  تصمیم گیری  برای ورود به بازارهای جدید با محصولات و خدمات فعلی یا جدید است.

امروزه کارآفرینی را به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب می کنند.

چراکه وجود انسان های کارآفرین موجب ایجاد بستر موفقیت ها می شود. سازمان هایی که میخواهند به طور موفق کارآفرینی سازمانی را انجام دهند، نیاز به کسب جهت گیری کارآفرینانه دارند.

جهت گیری کارآفرینانه در مورد روشهای راهبردی و سبک های اتخاذ شده ی شرکتها در فعالیت های کسب و کار می باشد.

جهت گیری کارآفرینانه سازه ای است به منظور سنجش اینکه تا چه میزان وضعیت و موقعیت یک شرکت با ویژگیهای کارآفرینانه یا محافظه کارانه مشخص میگردد. و نیز به معنای تمایل مدیران عالی شرکت، و استراتژیست هایی که مسئولیت موفقیت و شکست شرکت را بر عهده دارند؛ جهت گیری کارآفرینانه در ادبیات در سه بعد نو آور بودن، پیشگامی و ریسک پذیری تعریف می‌شود.

و برای تشریح این ابعاد می توان گفت:

نوآور بودن؛ بر تعهد شدید بنگاه به ارائه محصولات جدید به بازار ارائه اشاره دارد.

پیشگامی؛ بیانگر دیدگاه ای فرصت گراست که شامل حرکت های راهبردی بنگاه برای پیش بینی تقاضا های آینده زودتر از سایر رقبا می باشد.

ریسک پذیری؛ به میزان میل به هزینه کردن منابع با پذیرش خروجی‌های نامطمئن و شکستنی که احتمال رخداد آن است اشاره دارد.

گرایش به کارآفرینی به عنوان فرایند سازمانی مهم است که برای بقا و عملکرد شرکت کمک می‌کند. مرور ادبیات مربوط مشخص می‌نماید،  اجماع کلی حول این نظر وجود دارد که گرایش موفقیت آمیز به کارآفرینی با بهبود عملکرد سازمان ارتباط دارد. این نظر وجود دارد که جهت گیری کارآفرینی به عنوان یک مسیر مناسب به سوی سطوح بالای عملکرد سازمانی شناخته می‌شود و کارآفرینی سازمانی به عنوان یک عمل ارزشمند و موثر با منافع محسوس و عینی در درون سازمان و سطوح مدیریتی اتفاق می‌افتد.

لامپکین و دس از جمله پژوهشگرانی بودند که در این حوزه پژوهش کردند، آنها اقدام به مفهوم سازی در خصوص رویکرد کارآفرینی نمودند. آنها ابعاد کلیدی مفهوم کارآفرینی در سطح شرکت همچون نوآوری، ریسک پذیری وپیشگامی را شناسایی کردند. همچنین امروزه کارآفرینی را باید یکی از ضروریات هزاره جدید دانسته است.

از سوئی مفهوم گرایش کارآفرینی مجموعه ای از فرآیندهای راهبردی را شناسایی میکند که به شرکت ها کمک می کنند تا به مزیت رقابتی دست یابند. جهت گیری کارآفرینی بر متغیرهای سطح فردی تأکید ندارد؛ بلکه فرآیندهای سطح سازمانی را بررسی می کند. این گرایش بر نظام فکری کل شرکت تأکید دارد که مشتمل بر فرآیندهایی از قبیل سبک های تصمیم گیری شرکت، عملیات کسب وکار، مأموریت و نظام ارزشی آن است. شرکت ها با جهت گیری کارآفرینی بالا به طور مستمر نوآوری می کنند، تصمیم های مخاطره آمیز می گیرند و در رابطه با فرصت ها بیش فعالانه عمل میکنند؛ بنابراین جهت گیری کارآفرینی بر کسب مزیت رقابتی از طریق جستجوی فرصت های جدید، پیش بینی مؤثر تقاضا، پذیرش مخاطره و جایگاه یابی برای محصولات جدید در بازارها تمرکز دارد.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top